Dit nu, zonen en ouders van de gesneuvelden, droegen zij [248e] me op om aan u door te geven en ik kwijt me van die taak naar besten vermogen. Zelf vraag ik uit hun naam de zonen om hun eigen vaders na te volgen en de ouders om gerust te zijn over hun eigen lot, in de wetenschap dat wij, zowel in ons privé-leven als van staatswege jullie een goede oude dag zullen bezorgen en zorg voor jullie zullen dragen, overal waar ieder van ons het pad kruist van één van hun familieleden. Hoe de stad voor u zorgt weet u, dunkt me, ook zelf wel, namelijk dat die zorg voor de zonen en ouders van de gesneuvelde krijgers in de wet is vastgelegd en het de hoogste magistraat is opgedragen meer dan [249a] voor de andere burgers er goed op toe te zien dat de vaders en moeders van deze mensen geen onrecht geschiedt. De stad zorgt mede voor de opvoeding van de kinderen, waarbij zij er haar uiterste best voor doet om hun status van wees zo min mogelijk te laten opvallen. Ze neemt zelf de rol van vader over voor hen, zowel wanneer ze nog kinderen zijn, als ook wanneer ze de volwassen leeftijd bereiken; dan stuurt ze hen terug naar hun eigen bezittingen na ze voorzien te hebben van een volledige wapenuitrusting. Daarmee wijst ze op en herinnert ze aan de prestaties van de vader door hen de instrumenten die de vader hanteerde [249b] ter hand te stellen, ook als voorteken: als eerste reis de tocht naar het vaderlijk huis om daar krachtig het heft in hand te nemen, getooid als ze zijn met een wapenrusting. De stad zal voor altijd eer blijven bewijzen, door jaarlijks collectief de rituelen uit te voeren voor alle gevallenen die voor ieder afzonderlijk in het privé-leven worden uitgevoerd. Daarbij organiseert ze krachtsport-wedstrijden en paardenraces en wedstrijden op het gebied van de muziek, waarbij ze zich eenvoudigweg opstelt als de erfgenaam en zoon [249c] van de gestorvenen, waar het om zonen gaat als vader en waar het om de ouders gaat als verzorger en zo zorgt ze in elk opzicht altijd voor iedereen. Hieraan moeten jullie denken en zo je noodlot makkelijker dragen.Dan zijn jullie zowel de gestorvenen als de levenden het meest dierbaar en kunnen jullie je het gemakkelijkst van je zorgtaken kwijten of je zelf laten verzorgen. Nu moeten jullie en alle anderen gezamenlijk de gestorvenen volgens het gebruik bewenen en huiswaarts keren.”

Ταῦτα οὖν, ὦ παῖδες καὶ γονῆς τῶν τελευτησάντων, ἐκεῖνοί [248e] τε ἐπέσκηπτον ἡμῖν ἀπαγγέλλειν, καὶ ἐγὼ ὡς δύναμαι προθυμότατα ἀπαγγέλλω· καὶ αὐτὸς δέομαι ὑπὲρ ἐκείνων, τῶν μὲν μιμεῖσθαι τοὺς αὑτῶν, τῶν δὲ θαρρεῖν ὑπὲρ αὑτῶν, ὡς ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ γηροτροφησόντων ὑμᾶς καὶ ἐπιμελησομένων, ὅπου ἂν ἕκαστος ἑκάστῳ ἐντυγχάνῃ ὁτῳοῦν τῶν ἐκείνων. Τῆς δὲ πόλεως ἴστε που καὶ αὐτοὶ τὴν ἐπιμέλειαν, ὅτι νόμους θεμένη περὶ τοὺς τῶν ἐν τῷ πολέμῳ τελευτησάντων παῖδάς τε καὶ γεννήτορας ἐπιμελεῖται, καὶ διαφερόντως [249a] τῶν ἄλλων πολιτῶν προστέτακται φυλάττειν ἀρχῇ ἥπερ μεγίστη ἐστίν, ὅπως ἂν οἱ τούτων μὴ ἀδικῶνται πατέρες τε καὶ μητέρες· τοὺς δὲ παῖδας συνεκτρέφει αὐτή, προθυμουμένη ὅτι μάλιστ' ἄδηλον αὐτοῖς τὴν ὀρφανίαν γενέσθαι, ἐν πατρὸς σχήματι καταστᾶσα αὐτοῖς αὐτὴ ἔτι τε παισὶν οὖσιν, καὶ ἐπειδὰν εἰς ἀνδρὸς τέλος ἴωσιν, ἀποπέμπει ἐπὶ τὰ σφέτερ' αὐτῶν πανοπλίᾳ κοσμήσασα, ἐνδεικνυμένη καὶ ἀναμιμνῄσκουσα τὰ τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεύματα ὄργανα τῆς πατρῴας [249b] ἀρετῆς διδοῦσα, καὶ ἅμα οἰωνοῦ χάριν ἄρχεσθαι ἰέναι ἐπὶ τὴν πατρῴαν ἑστίαν ἄρξοντα μετ' ἰσχύος ὅπλοις κεκοσμημένον. Αὐτοὺς δὲ τοὺς τελευτήσαντας τιμῶσα οὐδέποτε ἐκλείπει, καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν αὐτὴ τὰ νομιζόμενα ποιοῦσα κοινῇ πᾶσιν ἅπερ ἑκάστῳ ἰδίᾳ γίγνεται, πρὸς δὲ τούτοις ἀγῶνας γυμνικοὺς καὶ ἱππικοὺς τιθεῖσα καὶ μουσικῆς πάσης, καὶ ἀτεχνῶς τῶν μὲν τελευτησάντων ἐν κληρονόμου καὶ ὑέος [249c] μοίρᾳ καθεστηκυῖα, τῶν δὲ ὑέων ἐν πατρός, γονέων δὲ τῶν τούτων ἐν ἐπιτρόπου, πᾶσαν πάντων παρὰ πάντα τὸν χρόνον ἐπιμέλειαν ποιουμένη. Ὧν χρὴ ἐνθυμουμένους πρᾳότερον φέρειν τὴν συμφοράν· τοῖς τε γὰρ τελευτήσασι καὶ τοῖς ζῶσιν οὕτως ἂν προσφιλέστατοι εἶτε καὶ ῥᾷστοι θεραπεύειν τε καὶ θεραπεύεσθαι. Νῦν δὲ ἤδη ὑμεῖς τε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες κοινῇ κατὰ τὸν νόμον τοὺς τετελευτηκότας ἀπολοφυράμενοι ἄπιτε.