410
415
420
425

Κῆρυξ 
ἓν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ὥσπερ ἐν πεσσοῖς δίδως
κρεῖσσον
· πόλις γὰρ ἧς ἐγὼ πάρειμ᾽ ἄπο 
ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, οὐκ ὄχλῳ κρατύνεται
· 
οὐδ᾽ ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐκχαυνῶν λόγοις 
πρὸς κέρδος ἴδιον ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε στρέφει, 
τὸ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἡδὺς καὶ διδοὺς πολλὴν χάριν 
ἐσαῦθις ἔβλαψ᾽, εἶτα διαβολαῖς νέαις 
κλέψας τὰ πρόσθε σφάλματ᾽ ἐξέδυ δίκης.
ἄλλως τε πῶς ἂν μὴ διορθεύων λόγους 
ὀρθῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐθύνειν πόλιν; 
ὁ γὰρ χρόνος μάθησιν ἀντὶ τοῦ τάχους
κρείσσω δίδωσι. γαπόνος δ᾽ ἀνὴρ πένης, 
εἰ καὶ γένοιτο μὴ ἀμαθής, ἔργων ὕπο 
οὐκ ἂν δύναιτο πρὸς τὰ κοίν᾽ ἀποβλέπειν. 
ἦ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 
ὅταν πονηρὸς ἀξίωμ᾽ ἀνὴρ ἔχῃ
γλώσσῃ κατασχὼν δῆμον, οὐδὲν ὢν τὸ πρίν.

Heraut
Hiermee geeft u ons, zoals bij het damspel al één punt voor.
Want de stad waar ik vandaan kom wordt bestuurd
door één man, niet door een massa.
Er is daar niemand die de mensen met zijn woorden doet opzwellen
en ze dan voor eigen gewin alle kanten opstuurt.
Voor het moment is hij aangenaam en bouwt veel krediet op
maar later brengt hij schade toe, en dan, door met steeds nieuwe
schandalen zijn eerdere fouten te verhullen, ontkomt hij aan vervolging.
Overigens, als het volk niet eens in staat is juist te redeneren,
zou het dan in staat zijn de stad goed te besturen?
De tijd is een betere leermeester dan wat
overhaast geschiedt. De arme boer kan,
zelfs als-ie redelijk intelligent is, door zijn drukke bestaan
nooit zijn blik richten op het algemeen belang.
Het is een ongezonde toestand in de ogen van de beteren,
als een slechterik waardering krijgt
door met zijn tong het volk in bedwang te houden, terwijl hij eerst niets voorstelde.