400


405 

Κῆρυξ 
τίς γῆς τύραννος; πρὸς τίν᾽ ἀγγεῖλαί με χρὴ 
λόγους Κρέοντος, ὃς κρατεῖ Κάδμου χθονὸς 
Ἐτεοκλέους θανόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους 
πύλας ἀδελφῇ χειρὶ Πολυνείκους ὕπο; 

Θησεύς 
πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε,
ζητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽
· οὐ γὰρ ἄρχεται
ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐλευθέρα πόλις.
δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει
ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς
τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χὡ πένης ἔχων ἴσον.

 

 

Heraut
Wie is de heerser van dit land? Aan wie moet ik
de boodschap overbrengen van Creon die heerst over het land van Cadmus
nu Eteocles is gestorven rond de zeven
poorten van de stad door de hand van zijn broer Polynices?

Theseus
Ten eerste ben je je woorden al fout begonnen, vreemdeling,
als je hier een alleenheerser zoekt. Want onze stad wordt niet
door één persoon geregeerd maar is vrij.
Het volk heerst om de beurt in jaarlijkse wisseling
waarbij het niet de meeste macht geeft aan de rijke,
nee, ook de arme krijgt net zo'n groot deel.