430
435
440

 

 

 

Θησεύς 
κομψός γ᾽ ὁ κῆρυξ καὶ παρεργάτης λόγων.
ἐπεὶ δ᾽ ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ᾽ ἠγωνίσω, 
ἄκου᾽
· ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύθηκας λόγων.
οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει,       
ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν νόμοι       
κοινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον κεκτημένος
αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ
· καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον.
γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων ὅ τ᾽ ἀσθενὴς 
ὁ πλούσιός τε τὴν δίκην ἴσην ἔχει,                
ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσθενεστέροις 
τὸν εὐτυχοῦντα ταὔθ᾽, ὅταν κλύῃ κακῶς, 
νικᾷ δ᾽ ὁ μείων τὸν μέγαν δίκαι᾽ ἔχων.
τοὐλεύθερον δ᾽ ἐκεῖνο
· Τίς θέλει πόλει
χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων;
καὶ ταῦθ᾽ ὁ χρῄζων λαμπρός ἐσθ᾽, ὁ μὴ θέλων
σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον πόλει; 
καὶ μὴν ὅπου γε δῆμος αὐθέντης χθονός,
ὑποῦσιν ἀστοῖς ἥδεται νεανίαις
· 

Theseus
Een opschepper die bijverdient met praatjes, deze heraut.
Nu jij zelf er de discussie bent begonnen,
moet je naar mij luisteren. Jij hebt dit dispuut geïnitieerd.
Voor een stad is niets rampzaliger dan een alleenheerser,
waarbij er in de allereerste plaats geen gemeenschappelijke
wetten zijn; één man heeft de macht en heeft de wet geheel
in eigen handen. Dat is geen gelijkheid meer.
Als er wetten op schrift zijn vastgelegd heeft de zwakke
hetzelfde recht als de rijke.
De zwakkere mag de welgestelde toespreken
in dezelfde bewoordingen, wanneer hij beledigd wordt,
en de zwakkere verslaat de grote man als het recht aan zijn zijde heeft.
Die bekende democratische formule gaat hier op: “Wie wil er voor de stad
een goed voorstel naar voren brengen?”
En dan blinkt degene die daartoe bereid is uit en wie dat niet wil
zwijgt. Wat is een mooiere gelijkheid voor een stad?
Verder is het zo dat waar het volk meester is over het land
is men blij met het voorhanden zijn van jonge mannen als burgers.