445
450
455
460


ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχθρὸν ἡγεῖται τόδε, 
καὶ τοὺς ἀρίστους οὕς <τ᾽> ἂν ἡγῆται φρονεῖν 
κτείνει, δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι. 
πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἰσχυρὰ πόλις, 
ὅταν τις ὡς λειμῶνος ἠρινοῦ στάχυν 
τόλμας ἀφαιρῇ κἀπολωτίζῃ νέους;                
κτᾶσθαι δὲ πλοῦτον καὶ βίον τί δεῖ τέκνοις 
ὡς τῷ τυράννῳ πλείον᾽ ἐκμοχθῇ βίον, 
ἢ παρθενεύειν παῖδας ἐν δόμοις καλῶς, 
τερπνὰς τυράννοις ἡδονάς, ὅταν θέλῃ, 
δάκρυα δ᾽ ἑτοιμάζουσι; μὴ ζῴην ἔτι,              
εἰ τἀμὰ τέκνα πρὸς βίαν νυμφεύσεται. 
καὶ ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τὰ σὰ ἐξηκόντισα. 
ἥκεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς κεχρημένος; 
κλαίων γ᾽ ἂν ἦλθες, εἴ σε μὴ 'πεμψεν πόλις, 
περισσὰ φωνῶν
· τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν 
λέξανθ᾽ ὅσ᾽ ἂν τάξῃ τις ὡς τάχος πάλιν 
χωρεῖν. τὸ λοιπὸν δ᾽ εἰς ἐμὴν πόλιν Κρέων 
ἧσσον λάλον σου πεμπέτω τιν᾽ ἄγγελον.

Χορός 
φεῦ φεῦ
· κακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων διδῷ 
καλῶς, ὑβρίζουσ᾽ ὡς ἀεὶ πράξοντες εὖ.

 

(Theseus)
Een koning vindt dat gevaarlijk
en hij doodt de adel en allen van wie hij denkt dat ze verstandig zijn,
omdat hij ze als een gevaar ziet voor zijn positie.
Hoe zou een stad nog krachtig kunnen zijn
wanneer iemand de durf, als een korenaar in de lente,
weggrist, en de jeugd afsnijdt?
Wat voor nut heeft het om rijkdom en bezit te verwerven voor je kinderen,
wanneer je met al die moeite enkel de tiran meer bezit verschaft?
Of waarom zou je je dochters thuis eerbaar opvoeden
als het pleziertjes zijn voor de tirannen, wanneer hij wil,
en een bron van tranen voor wie haar moeten leveren? Ik hoef niet meer te leven
als mijn kinderen met geweld zullen worden uitgehuwelijkt.
Dit dan waren mijn speerpunten tegen de uwe.
Wat wilt u van dit land met uw komst?
U zou uw komst betreuren als de stad u niet gestuurd had
u met uw snoevende woorden. Want een bode moet
zeggen wat men hem heeft opgedragen en dan zo snel mogelijk
terugkeren. Laat Creon in het vervolg naar mijn stad
een minder babbelzieke bode sturen dan u.

Koor
Nou zeg! Wanneer een godheid de slechten laat gedijen,
worden ze overmoedig alsof het hun altijd goed zal gaan.