465
470
475
480

Κῆρυξ 
λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τῶν μὲν ἠγωνισμένων 
σοὶ μὲν δοκείτω ταῦτ᾽, ἐμοὶ δὲ τἀντία. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ πᾶς τε Καδμεῖος λεὼς 
Ἄδραστον ἐς γῆν τήνδε μὴ παριέναι
· 
εἰ δ᾽ ἔστιν ἐν γῇ, πρὶν θεοῦ δῦναι σέλας,
λύσαντα σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια 
τῆσδ᾽ ἐξελαύνειν, μηδ᾽ ἀναιρεῖσθαι νεκροὺς
βίᾳ, προσήκοντ᾽ οὐδὲν Ἀργείων πόλει. 
κἂν μὲν πίθῃ μοι, κυμάτων ἄτερ πόλιν 
σὴν ναυστολήσεις
· εἰ δὲ μή, πολὺς κλύδων
ἡμῖν τε καὶ σοὶ συμμάχοις τ᾽ ἔσται δορός.
σκέψαι δέ, καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς θυμούμενος
λόγοισιν, ὡς δὴ πόλιν ἐλευθέραν ἔχων,
σφριγῶντ᾽ ἀμείψῃ μῦθον ἐκ βραχιόνων
·
ἐλπὶς γάρ ἐστ᾽ ἄπιστον, ἣ πολλὰς πόλεις
συνῆψ᾽, ἄγουσα θυμὸν εἰς ὑπερβολάς. 

Heraut
Dan zal ik nu spreken. Over de betwiste punten
mag u zus denken en ik zo.
Ik en heel het volk van Cadmus verbieden u
om Adrastus in dit land op te nemen.
Als hij er al is dan moet u, vóór de lichtglans van de god is ondergegaan,
de plechtige wijding der linten ongedaan maken
en hem uit dit land verdrijven; en niet met geweld de lijken komen bergen,
daar u niets te maken hebt met de stad Argos.
Als u naar mij luistert dan zult u uw stad zonder golven
verder sturen. Zo niet, dan zal er een grote deining zijn
van strijd tussen ons en u en uw bondgenoten.
Kijk uit dat u niet, uit boosheid over mijn
woorden, omdat u claimt in een vrije stad te leven,
een opgezwollen woord antwoord geeft vanuit een zwakkere positie.
Hoge verwachtingen zijn hachelijk, en hebben al vele steden
in conflict gebracht, omdat ze de toorn opzweepten tot grote hoogten.