Waardering

65.9-10

ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, καὶ δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν. ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. (10) οἱ δὲ ὕστερον ἴσοι μᾶλλον αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους ὄντες καὶ ὀρεγόμενοι τοῦ πρῶτος ἕκαστος γίγνεσθαι ἐτράποντο καθ' ἡδονὰς τῷ δήμῳ καὶ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι.

Vertaling

Steeds als hij voelde dat het volk zich meer dan gerechtvaardigd was door het moment hoogmoedig werd, drukte hij het door zijn woorden weer angst op het hart en als het soms van een onredelijke angst blijk gaf, wist hij ze weer moed in te spreken. Het staatsbestel was in naam een democratie, maar werd in feite gedomineerd door zijn eerste burger. Zijn opvolgers waren onderling inwisselbaar en omdat ze streefden naar de eerste positie, gaven zij ook het beleid prijs aan de grillen van het volk.

παρὰ καιρόν
καταπλήττω
τρέπομαι

op het verkeerde moment
dempen, neerdrukken
(+ inf.) beginnen

  • γοῦν (hier niet vertaald): 'in elk geval', dwz 'dat lijkt in elk geval geconcludeerd te kunnen worden uit het volgende:'
  • (ὁπότε) αἴσθοιτο: optativus iterativus bij herhaalde handeling ('telkens wanneer'); in de hoofdzin volgt dan een imperfectum (κατέπλησσεν, ἀντικαθίστη)
  • αὐτοὺς θαρσοῦντας: AcP-constructie na een werkwoord dat een zintuigelijke waarneming uitdrukt (αἴσθοιτο)
  • κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι: 'hij drukte neer naar het bang zijn'
  • δεδιότας: vul aan αὐτούς
  • ἐγίγνετό λόγῳ μὲν δημοκρατία: 'er vond in woord volksheerschappij plaats'
  • οἱ ὕστερον: 'degenen later' > zijn opvolgers
  • ἴσοι μᾶλλον αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους: 'zelf meer gelijk ten opzichte van elkaar' > onderling inwisselbaar
  • τοῦ πρῶτος ἕκαστος γίγνεσθαι: genitivus van τὸ πρῶτος ἕκαστος γίγνεσθαι ('het ieder de eerste worden')
  • ἐτράποντο καθ' ἡδονὰς τῷ δήμῳ καὶ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι: 'ze begonnen ook de politiek over te leveren aan het volk in overeenstemming met zijn pleziertjes' > gaven zij ook het beleid [en niet alleen hun woorden] prijs aan de grillen van het volk