Laatste rede

64.1

μεῖς δὲ μήτε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν παράγεσθε μήτε ἐμὲ δι' ὀργῆς ἔχετε, ᾧ καὶ αὐτοὶ ξυνδιέγνωτε πολεμεῖν, εἰ καὶ ἐπελθόντες οἱ ἐναντίοι ἔδρασαν ἅπερ εἰκὸς ἦν μὴ ἐθελησάντων ὑμῶν ὑπακούειν, ἐπιγεγένηταί τε πέρα ὧν προσεδεχόμεθα ἡ νόσος ἥδε, πρᾶγμα μόνον δὴ τῶν πάντων ἐλπίδος κρεῖσσον γεγενημένον. καὶ δι' αὐτὴν οἶδ' ὅτι μέρος τι μᾶλλον ἔτι μισοῦμαι, οὐ δικαίως, εἰ μὴ καὶ ὅταν παρὰ λόγον τι εὖ πράξητε ἐμοὶ ἀναθήσετε.

Vertaling

Laat u niet meesleuren door burgers met deze opinies en volhard niet in uw woede jegens mij, samen met wie ook ook zelf hebt besloten om oorlog te voeren, ook al is de vijand in ons land gekomen en heeft hij daar gedaan wat je kon verwachten toen u zich niet aan hem wilde onderwerpen. Wat we verder nog te verduren kregen was deze pest, de enige van alle rampen die absoluut niet te voorzien was. Daardoor word ik, ik weet het, nog veel meer gehaat, ten onrechte, tenzij u elke tegenslag op mijn conto wilt schrijven.

συνδιαγιγνώσκω
ὑπακούω
πέρα
προσδέχομαι
ἀνατίθημι

samen besluiten met (+ dat.)
onderworpen zijn
verder dan (+ gen.)
verwachten
toeschrijven aan (+ dat.)

 • παράγεσθε: imperativus van het passivum: 'u moet niet worden' > laat u niet
 • δι' ὀργῆς ἔχω: 'boos zijn op'; dit soort combinaties van ἔχω + voorzetselbepaling komen bij Thucydides vaak voor 
 • ᾧ ('samen met wie'): de dativus is afhankelijk van σύν uit συν-διέγνωτε (hier ξυν-)
 • εἰ καὶ = ook al
 • ἅπερ εἰκὸς ἦν: vul aan αὐτοὺς δρᾶσαι
 • μὴ ἐθελησάντων ὑμῶν: conditioneel ('als u niet...')
 • πέρα ὧν = πέρα τούτων, ἅ
 • ἐλπίδος κρεῖσσον: 'sterker dan de verwachting' > absoluut niet te voorzien
 • δι' αὐτὴν: nl. τὴν νόσον
 • μέρος τι
 • εἰ μὴ καὶ
 •