Laatste rede

62.3a

ὥστε οὐ κατὰ τὴν τῶν οἰκιῶν καὶ τῆς γῆς χρείαν, ὧν μεγάλων νομίζετε ἐστερῆσθαι, αὕτη ἡ δύναμις φαίνεται· οὐδ' εἰκὸς χαλεπῶς φέρειν αὐτῶν μᾶλλον ἢ οὐ κηπίον καὶ ἐγκαλλώπισμα πλούτου πρὸς ταύτην νομίσαντας ὀλιγωρῆσαι, καὶ γνῶναι ἐλευθερίαν μέν, ἢν ἀντιλαμβανόμενοι αὐτῆς διασώσωμεν, ῥᾳδίως ταῦτα ἀναληψομένην, ἄλλων δὲ ὑπακούσασι καὶ τὰ προκεκτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσθαι,

Vertaling

En dus manifesteert die macht zich niet in het nut van onze huizen en ons land, terwijl u daarmee van iets heel belangrijks meent te zijn beroofd. Het is niet redelijk om u daarom zo’n zorgen te maken. Eerder moet u dat beschouwen als een tuintje of luxe verfraaiing van uw rijkdom en het belang ervan gering achten. U moet beseffen dat, als we ons stevig vasthouden aan onze vrijheid en die weten te behouden, die vrijheid ons dat soort zaken gemakkelijk weer zal terugbezorgen. Voor mensen die de ondergeschikten zijn van anderen nemen de bezittingen doorgaans af.

τὸ κήπιον
τὸ ἐγκαλλώπισμα
ὀλιγορέω
ἀναλαμβάνω
ὑπακούω

 

tuintje
verfraaiing
gering achten
terugkrijgen
ondergeschikt zijn aan  (+ gen.)

  • φαίνεται κατὰ: 'verschijnt in verhouding tot' > manifesteert zich in
  • ὧν μεγάλων νομίζετε ἐστερῆσθαι: 'waarvan u als van grote dingen meent te zijn beroofd' > terwijl u daarmee van iets heel belangrijks meent te zijn beroofd
  • μᾶλλον ἢ οὐ ὀλιγωρῆσαι ('eerder dan niet gering te achten'): contaminatie van 'eerder dan gering te achten' en 'en niet gering te achten'
  • πρὸς ταύτην (hier onvertaald): 'in vergelijking daarmee' nl. met de zeemacht (de genoemde δύναμις)
  • νομίσαντας: met dubbele accusativus; de eerste accusativus is onuitgedrukt (vul aan αὐτά: 'die dingen' nl. het bezit op het vasteland)
  • γνῶναι ἐλευθερίαν μέν ἀναληψομένην: de AcP na γνῶναι (een werkwoord van 'geestelijke waarneming') wordt afgewisseld met een AcI (τὰ προκεκτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσθαι)
  • ὑπακούσασι: gesubstantiveerd participium in de dativus meervoud: 'voor mensen die onderworpen zijn aan'
  • τὰ προκεκτημένα: 'het eerder verworvene'
  • φιλεῖν ἐλασσοῦσθαι: 'plegen af te nemen'  > nemen doorgaans af