Waardering

65.11

ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλά, ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ, ἡμαρτήθη καὶ ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς, ὃς οὐ τοσοῦτον γνώμης ἁμάρτημα ἦν πρὸς οὓς ἐπῇσαν, ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσκοντες, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας τά τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταράχθησαν.

Vertaling

Daardoor werden er allerlei foute beslissingen genomen, zoals je kon verwachten in een grote stad die een imperium had, waartoe ook de expeditie naar Sicilië kan worden gerekend. Daar was niet zozeer sprake van een verkeerde inschatting van de vijand die men ging bestrijden, als wel van het feit dat degenen die de expeditie op pad hadden gestuurd bij hun latere beslissingen niet het belang van de expeditiemacht voor ogen hadden, maar zich lieten leiden door hun eigen onderlinge geschillen over wie de leiding over het volk had; zo zorgden ze ervoor dat de leiding in het kamp verzwakt was en ontstond er over de te volgen politiek in de stad zelf voor het eerst grote onenigheid.

ὁ πλοῦς
τὸ ἁμάρτημα
πρόσφορος
ἡ διαβολή
ἡ προστασία
ἀμβλύς

zeevaart, expeditie
fout
voordelig
onenigheid
de leiding over (+ gen.)
stomp > weinig doeltreffend

  • ἐξ ὧν (=  ἐκ τούτων): relatieve aansluiting: 'op grond waarvan' > 'op grond daarvan' > daardoor
  • ἄλλα τε πολλά ... καὶ: 'vele andere (beslissingen) ... en' > 'allerlei (beslissingen) ... en zo ook'
  • ἡμαρτήθη: het onderwerp is ἄλλα πολλά
  • ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει: 'zoals in een grote stad' > zoals je kon verwachten in een grote stad
  • γνώμης ἁμάρτημα πρὸς: 'een fout van inzicht ten opzichte van' > een verkeerde inschatting van
  • πρὸς οὓς = πρὸς τούτους, οὓς
  • οὐ τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσκοντες, ἀλλὰ (ἐπιγιγνώσκοντες) κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ...: 'omdat ze later (ἐπι-) niet de nuttige dingen (τὰ πρόσφορα) besloten (-γιγνώσκοντες) voor de vertrokkenen (τοῖς οἰχομένοις), maar (hun besluiten namen) overeenkomstig (κατὰ) hun eigen onenigheden (τὰς ἰδίας διαβολὰς) omtrent (περὶ)...'
  • τὰ ἐν τῷ στρατοπέδῳ: 'de situatie in het legerkamp' > de leiding in het kamp; object van ἐποίουν
  • τὰ περὶ τὴν πόλιν: geen object, maar accusativus van betrekking: 'wat betreft de dingen die de stad aangingen' > over de te volgen politiek in de stad

  •