Laatste rede

60.4b-5

καὶ μὴ ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε· ταῖς κατ' οἶκον κακοπραγίαις ἐκπεπληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀφίεσθε, καὶ ἐμέ τε τὸν παραινέσαντα πολεμεῖν καὶ ὑμᾶς αὐτοὺς οἳ ξυνέγνωτε δι' αἰτίας ἔχετε. (5) καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ χρημάτων κρείσσων. 

Vertaling

wat u nu doet moet juist niet: omdat u door de rampen die uw privé-leven hebben getroffen uit het veld bent geslagen, geeft u de verdediging van het algemeen belang op en geeft u de schuld aan mij, die u heb geadviseerd oorlog te voeren, en aan uzelf, die er toen hetzelfde over dacht. (5) In mijn persoon richt uw woede zich echter op iemand die, denk ik, voor niemand onderdoet om te beoordelen wat er moet gebeuren en om dat goed te verwoorden, iemand die een patriot is en daarnaast ongevoelig voor corruptie.

ἡ κακοπραγία
ἐκπλήττω
συνδιαγιγνώσκω
ἑρμηνεύω
φιλόπολις

slechte situatie
uit het veld slaan
het ermee eens zijn
vertolken
de stad een warm hart toedragend

  • καὶ μὴ: vul aan δρᾶν (infinitivus afhankelijk van χρὴ)
  • ὃ: heeft een ingesloten antecedent
  • τοῦ κοινοῦ: genitivus objectivus bij τῆς σωτηρίας; τὸ κοινόν: 'het gemeenschappelijke' > het algemeen belang
  • δι' αἰτίας ἔχετε ('geven jullie de schuld aan'): dit soort combinaties van ἔχω + voorzetselbepaling komen bij Thucydides vaak voor 
  • τοιούτῳ ἀνδρὶ (ὀργίζεσθε) ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι: '(u bent boos) op zo'n man die denk [1e pers. ev.] voor niemand onder te doen' > op iemand die, denk ik, voor niemand onderdoet
  • οὐδενὸς ἥσσων: litotes; οὐδενὸς genitivus comparationis 
  • (τὰ) δέοντα: (gesubstantiveerd) participium van δεῖ